Công thức tính thể tích và diện tích vòng tròn

Công thức tính thể tích và diện tích vòng tròn 

 Công thức tính thể tích và diện tích vòng tròn  Công thức tính thể tích và diện tích vòng tròn
  • V : thể tích vòng tròn
  • R : bán kính vòng tròn lớn
  • r : bán kính vòng tròn nhỏ
  • A : diện tích vòng tròn