Công thức tính thể tích và diện tích spherical segment

Công thức tính thể tích và diện tích spherical segment

Công thức tính thể tích và diện tích spherical segment

  • V : thể tích 
  • A : diện tích 
  • R : Bán kính hình cầu lớn
  • r 1: bán kính đường tròn thứ nhất
  • r2 : bán kính đường tròn thứ hai
  • h : khoảng cách từ tâm đường tròn nhỏ đến hình cầu lớn