Công thức tính thể tích và diện tích spherical sector

Công thức tính diện tích và thể tích spherical sector

Công thức tính thể tích và diện tích spherical sector Công thức tính thể tích và diện tích spherical sector
  • V : thể tích 
  • A : diện tích 
  • R : Bán kính hình cầu lớn
  • r : bán kính đường tròn nhỏ
  • h : khoảng cách từ tâm đường tròn nhỏ đến hình cầu lớn