Công thức tính thể tích và diện tích spherical cap

Công thức tính thể tích và diện tích spherical cap

Công thức tính thể tích và diện tích spherical cap Công thức tính thể tích và diện tích spherical cap
Công thức tính thể tích và diện tích spherical cap
  • V : thể tích  spherical cap
  • A : diện tích  spherical cap
  • R : Bán kính hình cầu lớn
  • r : bán kính đường tròn
  • h : khoảng cách từ tâm đường tròn đến hình cầu