Công thức tính thể tích và diện tích hình cầu

Công thức tính thể tích và diện tích hình cầu

Công thức tính thể tích và diện tích hình cầu Công thức tính thể tích và diện tích hình cầu
Công thức tính thể tích và diện tích hình cầu
  • V : thể tích hình cầu
  • A : Diện tích hình cầu
  • r : bán kính hình cầu