Tính diện tích hình phẩng của hàm số bằng tích phân xác định