Lớp cần gia sư giáo viên quận 1

Thông tin cần lớp cần gia sư giáo viên quận 1 sẽ được cập nhật thông tin đầu đủ về :

 1. Lớp dạy
 2. Dạy môn
 3. Cần giáo viên
 4. Thứ dạy
 5. Giờ dạy
 6. Mức lương dạy
 7. Địa chỉ dạy
 8. Số lượng học sinh dạy
Thông tin lớp cần gia sư giáo viên quận 1
Lớp thứ 1:
 1. Lớp : 11
 2. Dạy : toán
 3. Giáo viên : Nam
 4. Giờ : 19g đến 20g 30
 5. Thứ : 3-5- 7
 6. Mức lương : 2.500.000 đồng/ 1 tháng
 7. Đường : Lê Duẩn
 8. Số lượng : 1 học sinh nam
ĐÃ NHẬN
Lớp thứ 2:
 1. Lớp : 12
 2. Dạy : toán , lý
 3. Giáo viên : Nữ
 4. Giờ : 19g đến 21g
 5. Thứ : 3-5-7
 6. Mức lương : 3.000.000 đồng/ 1 tháng
 7. Đường : Lê Lai
 8. Số lượng : 1 học sinh nữ
ĐÃ NHẬN
Lớp thứ 3:
 1. Lớp : 8
 2. Dạy : toán, lý , hóa
 3. Giáo viên : Nam
 4. Giờ : 19g đến 20g 30
 5. Thứ : 2 -4-6
 6. Mức lương : 2.500.000 đồng/ 1 tháng
 7. Đường : Nguyễn Huệ
 8. Số lượng : 1 học sinh nữ
ĐÃ NHẬN
Lớp thứ 4 :
 1. Lớp : 10
 2. Dạy : toán, hóa
 3. Giáo viên : Nam
 4. Giờ : 19g đến 20g 30
 5. Thứ : 3-5- 7
 6. Mức lương : 2.800.000 đồng/ 1 tháng
 7. Đường : Phạm Ngũ Lão
 8. Số lượng : 1 học sinh nam
ĐÃ NHẬN
Lớp thứ 5 :
 1. Lớp : 12
 2. Dạy : toán
 3. Giáo viên : Nam
 4. Giờ : 19g đến 20g 30
 5. Thứ : 3-5- 7
 6. Mức lương : 3.500.000 đồng/ 1 tháng
 7. Đường : Lê Duẩn
 8. Số lượng : 1 học sinh nam
ĐÃ NHẬN
Lớp thứ 6 :
 1. Lớp : 7
 2. Dạy : toán, lý , hóa 
 3. Giáo viên : Nữ
 4. Giờ : 19g đến 20g 30
 5. Thứ : 3-5- 7
 6. Mức lương : 2.500.000 đồng/ 1 tháng
 7. Đường : Lê Thánh Tôn
 8. Số lượng : 1 học sinh nữ
ĐÃ NHẬN
Lớp thứ 7
 1. Lớp : 8
 2. Dạy : toán, lý, hóa
 3. Giáo viên : Nam
 4. Giờ : 19g đến 20g 30
 5. Thứ : 3-5- 7
 6. Mức lương : 2.900.000 đồng/ 1 tháng
 7. Đường : Lê Duẩn
 8. Số lượng : 1 học sinh nam
ĐÃ NHẬN
Lớp thứ 8:
 1. Lớp : 11
 2. Dạy : toán, anh văn
 3. Giáo viên : Nữ
 4. Giờ : 19g đến 20g 30
 5. Thứ : 3-5- 7
 6. Mức lương : 3.500.000 đồng/ 1 tháng
 7. Đường : Lý Thường Kiệt
 8. Số lượng : 1 học sinh nam
ĐÃ NHẬN
Lớp thứ 9
 1. Lớp : 11
 2. Dạy : toán
 3. Giáo viên : Nam
 4. Giờ : 19g đến 20g 30
 5. Thứ : 3-5- 7
 6. Mức lương : 2.800.000 đồng/ 1 tháng
 7. Đường : Lê Duẩn
 8. Số lượng : 1 học sinh nữ
ĐÃ NHẬN
Lớp thứ 10
 1. Lớp : 5
 2. Dạy : toán
 3. Giáo viên : Nữ
 4. Giờ : 19g đến 20g 30
 5. Thứ : 3-5- 7
 6. Mức lương : 2.500.000 đồng/ 1 tháng
 7. Đường : Lê Lợi
 8. Số lượng : 1 học sinh nam
ĐÃ NHẬN
Lớp thứ 11
 1. Lớp : 6
 2. Dạy : báo bài
 3. Giáo viên : Nữ
 4. Giờ : 19g đến 20g 30
 5. Thứ : 3-5- 7
 6. Mức lương : 2.200.000 đồng/ 1 tháng
 7. Đường : Lê Duẩn
 8. Số lượng : 1 học sinh nam
Lớp thứ 12
 1. Lớp : 12
 2. Dạy : toán
 3. Giáo viên : Nữ
 4. Giờ : 19g đến 20g 30
 5. Thứ : 3-5- 7
 6. Mức lương : 23500.000 đồng/ 1 tháng
 7. Đường : Lê Duẩn
 8. Số lượng : 1 học sinh nữ
ĐÃ NHẬN
Lớp thứ 13
 1. Lớp : 3
 2. Dạy : báo bài
 3. Giáo viên : Nữ
 4. Giờ : 19g đến 20g 30
 5. Thứ : 3-4-7
 6. Mức lương : 2.500.000 đồng/ 1 tháng
 7. Đường : Lê Thánh Tôn
 8. Số lượng : 1 học sinh nữ
ĐÃ NHẬN